مشخصات کتاب

ملكه سرخ پوش/ش/نسل نو انديش

ملكه سرخ پوش

توضیحات کتاب
كتاب ملكه سرخ پوش: ملكه سرخ پوش آخرين رمان شگفت انگيز فيليپا گركوري ،حكايت زني است مغرور شجاع و با اراده كه باور داشت به تنهايي مي تواند مسير تاريخ را عوض كند. مارگات بيوفورت ،وارث پرچم سرخ خاندان لانكستر،