مشخصات کتاب

پديدارشناسي هوسرل/ش/نقش جهان

پديدار شناسي هوسرل

توضیحات کتاب
كتاب پديدارشناسي هوسرل:‌مفهوم كليدي درباره ي ميدان شناخت است. يعني حوزه اي از اعيان كه يك نظريه بر آن اطلاق مي شود. به هر حال نظريه ي كثرات تنها صورت چنين ميداني را تعريف مي كند.....