مشخصات کتاب

صبح هاي جادويي مولتي ميليونرها/ش/نسل نو انديش

صبح هاي جادويي مولتي ميليونرها

توضیحات کتاب
كتاب صبح هاي جادويي مولتي ميليونرها/ ابتدا به شما روش هاي اساسي و ضروري را خواهيم آموخت كه تمام مولتي ميليونرهاي خودساخته با كمك آن به ثروت رسيده اند. براي اينكه ثروتمند شويد لازم است بدانيد ثروتمندان چه قدم هايي بر مي دارند و زماني كه آنها را آموختيد، جا پاي آنها بگذاريد. به همين آساني ....