مشخصات کتاب

معرفي و بررسي آثار داستاني و نمايشي (1300 تا 1310)/ش/فرهنگستان زبان و ادب فارسي

معرفي و بررسي آثار داستاني و نمايشي(1300 تا 1310)

توضیحات کتاب
معرفي و بررسي آثار داستاني و نمايشي(1300 تا 1310): حسن مقدم در سال 1310 به اتفاق علي اكبر سياسي انجمن ايران جوان را تاسيس كرد و نمايشنامه جعفر خان از فرنگ آمده را به عنوان نشريه شماره يك ايران جوان به چاپ رساند اين نمايشنامه در همان سال به اجرا درامد و با اقبال عمومي رو به رو شد