مشخصات کتاب

سينماي سرگرمي و ادبيات كلاسيك فارسي/ش/پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

سينماي سرگرمي و ادبيات كلاسيك فارسي

توضیحات کتاب
كتاب سينماي سرگرمي و ادبيات كلاسيك فارسي : سينما، هنر يا هنر_صنعتي است كه نياز به مخاطب و مصرف كننده دارد و وجه سرگرمي ساز آن مخاطبان عام بسياري را در طول تاريخ سينما به سالن هاي نمايش فيلم كشنده است. اين خيل عظيم، با پرداخت هزينه هاي بالا اين هنر نوظهور، روز به روز موجب رشد و گسترش سينما شده، بقا و گسترش آن را تضمين نموده اند.