مشخصات کتاب

عقل و دين و مسئله شر

توضیحات کتاب
كتاب عقل و دين و مسئله شر/ در سنت هاي هندي انديشه اي هست كه به سانسكريت "مايا" خوانده مي شود؛ مايا يعني توهم و سخن اين است كه شر صرفا يك توهم است؛ اما هيچ كدام از سنت هاي ما (اسلامي و مسيحي) درباره شر چنين نمي انديشند.