مشخصات کتاب

سرمايه در قرن بيست و يكم

توضیحات کتاب
كتاب سرمايه در قرن بيست و يكم : براي تنظيم سرمايه داري جهاني شده موروثي قرن بيست و يكم ؛ تنها بازانديشي در مورد مدل مالي و اجتماعي قرن بيستم و انطباق آن با جهان قرن بيستم كافي نخواهد بود. يقينا بروز كردن برنامه سوسيال - دموكراتيك و البته مالي - ليبرالي قرن گذشته ضروري است.