مشخصات کتاب

نفاق از ديدگاه امام/ش/عروج

نفاق از ديدگاه امام خميني

توضیحات کتاب
كتاب نفاق از ديدگاه امام خميني/ امروز مي خواهم به مصاف تزوير بروم كه بدترين آفت دين است. تزوير با لباس تقوا و ديانت به ميدان مي آيد، تزوير، سكه اي دوروست كه بر يك رويش نام خدا و بر روي ديگرش نقش ابليس است...