مشخصات کتاب

روان شناسي ابراز وجود/ش/علمي

روان شناسي ابراز وجود

توضیحات کتاب
كتاب روان شناسي براز وجود : ابراز وجود كردن نقطه مقابل دل و جرات نداشتن، و ترفند بازي است. ر اين كتاب با برنامه هايي آشنا مي شويدد كه اعتماد به نفس و احترام گذاشتن به ديگران را افزايش مي دهد. ما قويا به ارزش برابر همه انسانها اعتقاد داريم. اين كتاب روابط مثبت ميان اشخاص و احترام آنها به يكديگر را تشويق مي كند.