مشخصات کتاب

تاب آوري در سيلي واقعيت

توضیحات کتاب
كتاب تاب آوري در سيلي واقعيت : آخرين باري كه از واقعيت سيلي دريافت كرديد چه زماني بوده است؟ همه ما تعداد زيادي از آنها را در طول زندگي خود داشته ايم: لحظاتي كه زندگي، ناگهان ضربه دردناكي به ما زده است. شوك ناگهاني و دردناكي كه تعادل ما را به هم مي زند. تلاش مي كنيم كه روي پاي خود بايستيم ولي گاهي اوقات زمين مي خوريم.