مشخصات کتاب

گوش ون گوگ/ش/علمي و فرهنگي

گوش ون گوگ

توضیحات کتاب
كتاب گوش ون گوگ : به رغم ترديدهاي اوليه موريه پترسن چيزي نگذشت كه دوستي آن دو قوت گرفت. پترسن قبلا براي نقاشي به آن حدود سفر كرده بود و نواحي اطراف را خوب مي شناخت....