مشخصات کتاب

اساطير سرخ پوستان آمريكاي شمالي/گ/اساطير

اساطير سرخ پوستان آمريكاي شمالي

توضیحات کتاب
كتاب اساطير سرخ پوستان آمريكاي شمالي : در اين كتاب نشانه هاي دنبال شده كهن الگوي خدايان از گذشته تا حال را پي گيري و قدرت هاي فرا طبيعي مبهم، زمين مادر و سيماي ناشناخته و جهاني شعبده باز كهن را نيز مورد توجه قرار مي دهد. در حد فاصل اين قدرت هاي برتر و انسان ها ارواح بدكنش يا نيكوكار قرار دارند: رواحي كه برخي از آنان ارواح حيوانات و گروه ديگر بازيستار كشاورزي و ارواح نباتات، به ويژه نبات ايزدان ذرت و غلات، خورشيد، ماه و دوقلوهاي ستاره بامداد و شامگاه پيوند مي يابند تا يادآور خاستگاه خدايان آسماني باشند.