مشخصات کتاب

بنويس تا زندگي ات تغيير كند

توضیحات کتاب
بنويس تا زندگي ات تغيير كند:از داستان ها و سرگذشت هاي واقعي و الهام بخش انسان هايي است كه دست به قلم برده اند و نوشتن را آغاز كرده اند عملي كه بلا فاصله خالق اتفاقات و رويدادهاي شگفت انگزي در زندگي آن ها شده است.