مشخصات کتاب

بحران دموكراسي در ايران از 1320 تا 1332/ش/قطره

بحران دموكراسي در ايران از 1320 تا 1332

توضیحات کتاب
كتاب بحران دموكراسي در ايران از 1320 تا 1332/ سال هاي مابين پايان سلطنت رضاشاه در شهريور 1320 و سقوط جكومت مصدق در مرداد 1332 يكي از مهم ترين ادوار تاريخ قرن بيستم ايران به شمار مي رود. با وجود اين به دلايل گوناگون هنوز هيچ مطالعه دقيق و جدي درباره اين دوران از وي ايرانيان و ديگران صورت نگرفته است.