مشخصات کتاب

دروغ هايي كه به خود مي گوييم/ش/بينش نو

دروغ هايي كه به خود مي گوييم

توضیحات کتاب
كتاب دروغ هايي كه به خود مي گوييم/ اين كتاب كه در ظهر درباره روان درماني است، در واقع درباره معناي آدم بودن است. همه ما به خودمان دروغ مي گوييم تاز درد زندگيمان اجتناب كنيم. از اين رو، همه به عنوان آدم هاي ناقص و ناكامل با هم برابريم؛ پس مي توانيم با شان برابر با هم گفتگو كنيم و موظف به بيان حقايق به خود و ديگران هستيم ...