مشخصات کتاب

عقل و دين و مسئله شر

توضیحات کتاب
كتاب عقل و دين و مسئله شر : اين كتاب كم­حجم و خواندني، متن پياده شده دو ميزگرد و در واقع مناظره علمي است كه در جريان همايش بين­المللي انديشه­هاي فلسفي استاد مطهري به ترتيب درباره «عقل و دين» و «مسئله شر» برگزار شد. چارلز تاليافرو، سيد يدالله يزدان پناه، كلي جيمز كلارك و محمد فنايي در موضوع عقل و دين، و جان هوور، اميرعباس عليزماني، گوئن ديكسون و محمد سعيدي مهر در موضوع دوم به بحث نشستند.