مشخصات کتاب

معنويت در روان شناسي باليني

توضیحات کتاب
كتاب معنويت در روان شناسي باليني/ جرج برنارد شاو، در بازي ماهرانه، مرد و سوپرمن، تصوير كلاسيك از بهشت و جهنم را به طور وارونه نشان مي دهد. او جهنم را جايي توصيف مي كند كه رضايت كامل در آنجا وجود دارد، جايي كه همه آرزوها آزادانه برآورده مي شوند.