مشخصات کتاب

رويكردهاي  معاصر در معرفت شناسي ديني/ش/ني

رويكردهاي معاصر در معرفت شناسي ديني

توضیحات کتاب
كتاب رويكردهاي معاصر در معرفت شناسي ديني: در هر صورت، اين جهان مجسم شده جهان ما نيست. در جهان ما همه اشيائي كه مي دانيم مخلوق اند توسط موجودات محدودي آفريده شده اند. اندازه اين موجودات تقريبا يكسان است؛ قدرت آنها تنها از طريق تكنولوژي افزايش مي يابد......