مشخصات کتاب

75

توضیحات کتاب
كتاب ترجمه در روزگارما: آنچه در مورد توليد كلام صدق مي كند، درباره درك آن هم درست است. با وجود اين، خطاهايي نيز مي تواند پيش آيد......