مشخصات کتاب

پیشگفتار پدیدارشناسی روح/ش/لوح فکر

پیشگفتار پدیدارشناسی روح

توضیحات کتاب
کتاب پيشگفتار پديدارشناسي روح : سخن از طرحي اسن که هگل در جهاني که به نام حقيقت از آن ياد مي کند درافکنده است که روند دريافت حسي و در پي آن حدوث درک و نهايت توليد مفهوم را به ما بنماياند تا نظام پديدآري روح دانايي را به فلسفه بکشاند. اين دنيا نه کاخي است که ساخته شده باشد و نه اختراعي است که هگل مبتکر آن بوده باشد، که همه کشف است و کشف از دنيايي که نسبتي با اين دنيايش نباشد بجز که خود اين دنيا.