مشخصات کتاب

تاريخ نو اعترافات و مكالمات/ش/بان

تاريخ نو اعترافات و مكالمات

توضیحات کتاب
تاريخ نو اعترافات و مكالمات: از ديد استنفورد دو گونه تاريخ وجود دارد اول رويداد هاي عيني مشخص در زمان و مكان معين و دوم چرخه ي حفظ ياد آوري و باز آفريني آن رويداد ها و تاثير آن رويداد ها و تاثير آن ها و تاثير آن ها بر مواجهه با رويداد هاي كنوني تاريخ نو خوانشي از تاريخ اول در مواجهه با خوانش جبر گرايانه از تاريخ در اين تاريخ به جاي تمركز بر حوادث سياسي فعاليت هاي بشري در زمينه ي اجتماعيي و اقتصادي مورد كنكاش قرار مي گيرند