مشخصات کتاب

خواهش مي كنم ساكت باش

توضیحات کتاب
كتاب خواهش مي كنم ساكت باش/ به انتهاي خيابان كه رسيد به سمت راست چرخيد. به دقت همه جا را نگاه مي كرد. خورشيد ديگر غروب كرده بود و شب همه چيز را در شولاي خود پيچانده بود. خانه هايي كه مرتب كنار هم قرار گرفته بودند، درختان، تيرهاي تلفن، ماشين هاي پارك شده كنار خيابان، همه و همه به او نوميد آرامش مي داد.