مشخصات کتاب

سمط العلي للحضرت العليا/گ/سخن

سمط العلي للحضرت العليا

توضیحات کتاب
كتاب سمط العلي للحضرت العليا/ سمط العلي للحضرت العليا كتاب تاريخي است در شرح احوال سلسله قراختائيان كه از سال 619 تا 703 هجري زير سايه ايلخانان مغول بر كرمان فرمان رادند.اين كتاب كه به كتاب كرمان نيز معروف است از جمله كتاب هاي محلي به شمار مي رود.