مشخصات کتاب

روش تدریس فلسفه/ش/نور سخن

روش تدریس فلسفه

توضیحات کتاب
کتاب روش تدريس فلسفه : آنچه در اين کتاب آمده است، آداب سخن گفتن در مقام گفت و گوي فلسفي و تدريس فلسفه است. سخن فلسفي و به خصوص در کلاس درس. چند و چوني مي خواهد تا مسير کوتاه تر. آفت ها کمتر و حاصلمان عميق تر، صحيح تر و افرون تر باشد. از آنچه که نويسنده کلاس هاي دکتر غلامحسين ديناني را نمونه بارز چنين کلاس فلسفه اي ديده است. سعي کرده تا مولفه هاي ويژه کلاس و ندريس ايشان را بيابد و تدوين کند. در نوشته پيش رو، بيست ويژگي بارز روش گفت گو ، تدريس و کلاس داري دکتر ديناني تبيين شده.