مشخصات کتاب

آينده سوسياليسم

توضیحات کتاب
كتاب آينده ي سوسياليسم/ سوسياليسم انديشه اي است كه در دوران جديد تاريخ بشر به طور طبيعي در جوامع سرمايه داري زاده شده است، زيرا زمينه هاي مادي و اجتماعي شكل گيري اين انديشه اجتماعي نخست در غرب به وجود آمده است، و از اين رو، هم از جهت عيني، پيش شرط ها و زمينه هاي مادي و فني تحقق آن در جامعه سرمايه فراهم مي شود، و هم از جهت ذهني، بخشي از ميراث تفكر اجتماعي غرب صنعتي است.