مشخصات کتاب

75

توضیحات کتاب
كتاب راه باريك آزادي: اثر ديگري از نويسندگان كتاب چرا ملت ها شكست مي خورند ، حاوي تصويري بزرگ از چارچوبي كه توضيح مي دهد آزادي چرا در برخي حكومت ها شكوفا مي شود و در بعضي ديگر به اقتدارگرايي يا آشوب سقوط مي كند- كتابي در مورد نحوه تداوم بخشيدن به حيات پوياي آزادي به رغم تهديدات جديد. آزادي آسان به دست نمي آيد. بسياري از ملت ها از ناكارآمدي دولت هايشان رنج مي برند و در قفس هنجارها و سنن گرفتارند . ديگران محكوم به لوياتان مستبدند . دارون عجم اوغلو و جيمز رابينسون در اين تصويرسازي بسيار اصيل و سيراب كننده به سياحت از ميان تمدن ها در طول اعصار و امصار مي پردازند. دستاوردي چشمگير كه تنها از پس آنها بر مي‌آيد و به نظر مي رسد قرار است كارنامه درخشان كتاب چرا ملت ها شكست مي خورند را تكرار كند.