مشخصات کتاب

تحليل نشانه معنا شناختي تصوير/ش/علم

تحليل نشانه معنا شناختي تصوير

توضیحات کتاب
كتاب تحليل نشانه معنا شناختي تصوير : هبچ تصويري به طور كامل منطيق بر واقعبت نيست. هر تصوير شيوه اي از بيان و نظامي از گفته پردازي را با خود به همراه دارد . به محض اينكه چيزي در كادر با درون قاب قرار مي گيرد شرايط گفته پردازي بر آن تحميل مي شود و التفاتي شكل مي گيرد كه تصوير را به نوعي اط زاويه نگاه من گفته پرداز بيان مي كند.