مشخصات کتاب

احزاب سياسي/ش/نگاه معاصر

احزاب سياسي

توضیحات کتاب
كتاب احزاب سياسي/ احزاب سياسي نهادهاي متمايز دموكراسي مدرن هستند. آنها منافع اجتماعي را صورت بندي و به هم پيوسته كرده، برنامه هاي سياسي را توسعه داده و جامعه را با دولت ارتباط مي دهند. آنها نامزدهاي انتخاباتي و رهبران سياسي را انتخاب مي كنند و دولت ها را سازمان مي بخشند.