مشخصات کتاب

خاطرات مهاجرت/ش/شيرازه كتاب ما

خاطرات مهاجرت

توضیحات کتاب
كتاب خاطرات مهاجرت : اين كتاب به طور كلي حاوي دو گونه مطلب است. قسمتي عبارت است از آنچه مربوط مي شود به مهاجرت و تحولات آن، و قسمتي هم افرادي كه در آن جريان سياسي دخيل بودند.