مشخصات کتاب

نكات كاربردي در فرزندپروري(شيرخوارگي كودكي)

توضیحات کتاب
كتاب نكات كاربردي در فرزندپروري/ شيرخوارگي، كودكي: بدانيد كه داشتن احساسات مختلف امري طبيعي است. در زمان هايي كه تحت فشار قرار داريد، يا در خانواده تغييري رخ مي دهد، ممكن است احساسات خاصي را بيش تر تجربه كنيد. گاهي هم ممكن است احساس بدبختي يا گناه كنيد. در چنين وقتي، دسترسي و صحبت كردن با يك دوست، همراه، عضو خانواده يا هر كس ديگري كه در ماجرا مستقيما درگير نباشد، بسيار كمك كننده است.