مشخصات کتاب

دانشنامه ي جهاني شدن3 جلدي

توضیحات کتاب
اين كتاب دانشنامه اي است تخصصي حاوي بيش از ششصد مدخل مفهومي در زمينه جهاني شدن كه به همت 421 دانشمند متخصص از سراسر جهان تاليف شده است...