مشخصات کتاب

نسخه بهتر خودت

توضیحات کتاب
نسخه بهتر خودت :از وادي ترس بيرون بيا وبه سرزمين ايمان وارد شو از نااميدي ها دست بر دار و نشاط را در آغوش بگير شكايت كردن و انديشيدن به نا كامي ها بي احترامي به ساحت پروردگار است.