مشخصات کتاب

تاريخ هنر ايران/جلد 6/ش/هنراموي و عباسي/مولي

تاريخ هنر ايران6( هنراموي و عباسي)

توضیحات کتاب
كتاب تاريخ هنر ايران 6 (هنر اموي و عباسي)/ خلافت اموي با مركزيت دمشق بر سرزمين هاي اسلامي حكومت مي كرد در اين دوره نخستين بيان هنري چهره نمود كه در پيوند با مذهب و فرهنگ بود و تحت محركه ضرورت سياسي، ويژگي روزافزون ابرملي پيدا كرد.