مشخصات کتاب

تاريخ جمعيت هاي سري و جنبش هاي تخريبي/ش/بهجت

تاريخ جمعيت هاي سري و جنبش هاي تخريبي

توضیحات کتاب
كتاب تاريخ جمعيت هاي سري و جنبش هاي تخريبي/ انسان تقريبا از پگاه تاريخ خويش به ضرورت دريافت كه زندگي گروهي براي او سودمندتر است و جوامع را پديد آورد، با پيچيده تر شدن حيات بشري و مناسبات آن، انديشه دسته بندي هاي ويژه تشكيل گروه هاي خاص براي عده اي ضروروت يافت، در نتيجه و بر اساس اهداف گونه گون، انجمن ها، محافل و فرقه هاي مختلفي به وجود آمده اند ...