مشخصات کتاب

فصلنامه فرهنگ بان شماره1

توضیحات کتاب
فصلنامه فرهنگ بان:اشاره اين مقاله كه در اصل در 21 آوريل 1948 ميلادي اول ارديبهشت 1327 خورشيدي در انجمن ايران و امريكا در تهران ايراد شده است قرار بود در بو لتن انستيتو آسيايي بولتن انستيتوي امريكا يي هنر و آثار باستانيي ايران سابق دوره 7 ش 2 ش چاپ شود