مشخصات کتاب

موسيقي بر ضرب آهنگ فقه قانون/ش/پژوهشگاه فرهنگ و هنر

موسيقي بر ضرب آهنگ فقه قانون

توضیحات کتاب
كتاب موسيقي بر ضرب آهنگ فقه و قانون/ موسيقي همواره از جمله موضوعات مبهم فقهي بوده است. با توجه به تغيير در رويكرد موسيقي و ذائقه هنري جامعه از سوئي و تاثير عنصر زمان، مكان و عرف در صدور احكام فقهي آيا همچنان مي توان بر ديدگاه هاي امتناعي بر حرمت موسيقي قائل بود؟