مشخصات کتاب

عيبي ندارد اگر حالت خوش نيست/ش/ميلكان

عيبي ندارد اگر حالت خوش نيست

توضیحات کتاب
كتاب عيبي ندارد اگر حالت خوش نيست/ آن چه از دست رفته است برنخواهد گشت. اين جا، درون اين حقيقت، هيچ چيز زيبايي وجود ندارد. پذيرش مهم ترين چيز است. درد داريد. دردتان بهتر نمي شود. واقعيت اندوه با آن چه ديگران از بيرون مي بينند بسيار متفاوت است. دردي در اين دنيا وجود دارد كه نمي توانيد با شادي از تن تان بيرون كنيد. بهراه حل نياز نداريد. نياز نداريد اندوه تان را پشت سر بگذاريد.