مشخصات کتاب

اثر سايه

توضیحات کتاب
كتاب اثر سايه : زماني كه درباره سايه، نيمه تاريك طبيعت انسان، حرف مي زنيم تقريبا هيچ كس نمي تواند آن را انكار كند يا ادعا كند وجود ندارد. ترس و خشم بارها بر زندگي همه انسان ها سايه افكنده است. اخبار حوادث سرشت انسان را به بدترين شكل نشان مي دهد و گويي اين خبرها هرگز تمامي ندارد. ....