مشخصات کتاب

نكات كاربردي در فرزندپروري/نوجواني/ش/قطره

نكات كاربردي در فرزندپروري(نوجواني)

توضیحات کتاب
كتاب نكات كاربردي در فرزندپروري/ نوجواني، چالش ها و بيماري ها : نوجواني دوره اي از رشد و تكامل انسان به شمار مي رود كه با تغييرات عمده در سيستم هاي مختلف فيزيكي و روان شناختي همراه است و از آن جا كه هر تغييري در زندگي نياز به سازگاري دارد، در اين دوران نوجوان و خانواده با چالش هاي روبه رويند.