مشخصات کتاب

تاريخ هنر ايران جلد3(هنر مانوي و زردشتي)

توضیحات کتاب
كتاب تاريخ هنر ايران 3 (هنر مانوي و زردشتي)/ آوين ماني كه زبان زنده و شاخص روح ايراني بود از همان آغاز براي تبيين و توجيه الهيات مانوي و كاربرد آن براي تبليغ و ضبط و ثبت و بيان اصول آئيني از هنر بهره گرفت...