مشخصات کتاب

ممالك و مسالك

توضیحات کتاب
كتاب ممالك و مسالك/ كتاب حاضر ترجمه فارسي كهني است از مسالك و ممالك اصطخري، جغرافي نويس نامور سده چهارم از مردم اقليم پارس. تنها دست نويس اين ترجمه كه در سده هفتم هجري كتابت شده، در گنجينه پر ارزش بادليان در انگلستان نگهداري مي شود...