مشخصات کتاب

نگاهي گذرا بر مردمان ايران/ش/آزمون يار پويا

نگاهي گذرا بر مردمان ايران

توضیحات کتاب
كتاب نگاهي گذرا به مردمان ايران/ در اين كتاب خواهيد خواند: نگاهي به دانش انسان شناسي و مردم شناسي؛ تاريخچه انسان شناسي در ايران و جهان؛ تمدن و فرهنگ مردم ايران؛ تاريخ شهرنشيني و شهرسازي در ايران؛ دربارهكوچ نشيني، يكجنشيني و آداب و رسوم ايرانيان؛ ين نوشتار براي استفاده دانشجويان علوم اجتماعي و مديريت امور فرهنگي كاربرد خواهد داشت.