مشخصات کتاب

مولويه پس از مولانا/گ/علم

مولويه پس از مولانا

توضیحات کتاب
كتاب مولويه پس از مولانا/ ايرانيان خاندان مولانا را از حسين خطيي يا كمي پيشتر آغاز مي كنند و تا سلطان ولد پسر مولانا و حداكثر تا اولو عارف چلبي پسر سلطان ولد _نوه مولانا_ كه احمد افلاكي كتاب مناقب العارفين را به خواست او و براي او نوشته است، دنبال مي كنند و بعضي از اهل تحقيق هم سفينه نفسيه مولويه را ورق مي زنند و نام چند شاعر مرد و زن از طريقت مولويه را با چند نمونه شعر به دست مي دهند و كار را خاتمه يافته مي انگارند.