مشخصات کتاب

از سقوط مالي تا ركود اقتصادي

توضیحات کتاب
كتاب از سقوط مالي تا ركود اقتصادي/ بارها درباره ي بحران ساختاري سيستم نوشته ام و جديدترين آنها در شماره ي دوم سال 2010ئنيولفت ريويو منتشر شده است. بنابراين بدون بحث روي جزئيات صرفا موضعم را خلاصه مي كنم. موضعم را در قالب مجموعه اي از پيش فرض ها بيان مي كنم.