مشخصات کتاب

معرفي و بررسي آثار داستاني و نمايشي (1310 تا 1320)/ش/فرهنگستان زبان و ادب فارسي

معرفي و بررسي آثار داستاني و نمايشي(1310 تا 1320)

توضیحات کتاب
معرفي و بررسي آثار داستاني و نمايشي(1310 تا 1320):قوچاني در سال 1297 به ايران بازگشت وبيست و پنج سال آخر عمر رابه امور ديني و در اداره حوزه علميه قوچان گذراند وي پس از سي سال زندگي مشترك همسرش را از دست و تجديد فراش كرد و چهار سال بعد ر شصت سالگي در قوچان در گذشت و در حسينيهاي كه خودش ساخته بود به خاك سپرده شد آرامگاه او اكنون زياتگاه مردم قوجان است