مشخصات کتاب

شدن/ميشل اوباما/ش/در قلم

شدن (ميشل اوباما)

توضیحات کتاب
كتاب شدن/ ميشل اوباما : شدن به معني رسيدن به سر منزل مقصود و يا يك هدف خاص نيست، راهي ست براي تبديل شن بهيك من بهتر و سفري معنوي ست كه هرگز پايان نمي پذيرد. شدن داستان تحول روحي و رشد و تكامل يك زن سياه پوست در جامعه اي پر از تبعيض هاي نژادي آزاد دهنده است.شدن داستان عشق دو جنس مخالف به يكديگر و يك حماسه سياسي است كه توسط يك زن شكاك نسبت به سياست نوشته شده، زني كه با پشت سر گذاشتندشواري هاي بسيار توانست به بانوي نخست آمريكا تبديل شود..