مشخصات کتاب

گاندي كهن همچون كوه ها/ ش/ فرزان روز

گاندي كهن همچون كوه ها

توضیحات کتاب
كتاب گاندي كهن همچون كوه ها : مقاومت با پرهيز از خشونت شمشيري جهاني است در هر موردي قابل استفاده است آنكه استفاده اش مي كند و آنكه در مقابلش استفاده مي گردد را بركت مي دهد....