مشخصات کتاب

هارموني كاربردي

توضیحات کتاب
كتاب هارموني كاربردي : پرش هاي فواصل افزوده هرگز استفاده نمي شوند. پرش هاي فواصل كاسته ترجيحا" در حركت هاي به طرف پايين به كار مي روند....