مشخصات کتاب

عهد عتيق/گ/جلد دوم/قابدار/گ/ني/هرمس

عهد عتيق (جلد دوم)

توضیحات کتاب
كتاب عهد عتيق جلد دوم : آن روز نبرد بس سخت بود. ابنير و مردان اسماعيل برابر خادمان داوود شكست خوردند. سه پسر صرويه عني يوآب و ابيشاي و عسائيل آنجا بودند . باري عسائيل در دويدن چون غزال وحشي تيزپا بود.....