مشخصات کتاب

قدم اول/آلن بديو/ش/شيرازه كتاب ما

قدم اول (آلن بديو)

توضیحات کتاب
كتاب قدم اول (آلن بديو) : آثار آلن بديو، فيلسوف فرانسوي را مي توان در زمره رمان، شعر و اندرزنامه هاي سياسي قرار دارد. آثاري كه استدلال هاي فلسفي را با نظريه هاي رياضي را همراه مي كنند. حرف اصلي بديو آن است كه فلسفه همواره همان زندگي نامه خود فيلسوف است. كتاب حاضر قدم اولي است در آراء نويسنده اي كه همواره متعهد به سياست رهايي بخش باقي ماند و اثار معروف و كمتر معروفش در خدمت انگاره جهاني اصلت زندگي جمعي هستند.